Fahrständerbearbeitungszentren

AXA Fahrständerbearbeitungszentren

Ein-Platz und Pendelbearbeitungszentren

AXA  Fahrständerbearbeitungszentren
VCC und DBZ

X = 750 mm
X = 2 x 750 mm
Y = 500 mm
Z = 600 mm

Vertikale Bearbeitungszentren

AXA  Fahrständerbearbeitungszentren
VSC und VSC- XTS
für Lang- und Pendelbearbeitung

X = bis 9000 mm
Y = bis 1000 mm
Z = bis 1000 mm

Schwenkkopfbearbeitungszentren für Lang- und Pendelbearbeitung

AXA  Fahrständerbearbeitungszentren
VHC und VHC-XTS
für Lang- und Pendelbearbeitung

X = bis 9000 mm
Y = bis 1000 mm
Z = bis 1000 mm